x

Chapter 1 - 45 Days With You

“Emergency for patient 231, 3rd floor,” rinig kong announcement ng isang nurse. Umagang bungad sa palang ay may kung anong nagraragasang kabayo sa dibdib ko.

That room was the adjacent to my room number 232, I know her and she’s my friend. My one and only best friend.

Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig iyon. Kagabi lang ay nag-usap pa kami tungkol sa mga pangarap namin at gusto naming gawin pagmakalaya kami.

Pero abot hanggang langit ang kaba ko sa ngayon.

“Mom, anong nangyari?” I asked my mother, ‘di mapigil iyong kabang pakiramdam ko.

Kinakabahan ako sa ewan. Napatayo ako bigla at walang alinlangan, sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Wala akong makita pero may naglabas masok doon sa kwarto niya.

Binalingan ko si Mommy at ganun nalang ang naramdaman ko nang malungkot siyang tumingin sa akin.

She look at me and gave her sad smile. The moment she smiled at me like that, doon ko napagtanto na hindi maganda ang nangyari kay Ajiya. Parang ayaw rumehistro sa utak ko iyong mga naiisip ko.

‘She’s not. . ., I know hindi pa siya kukunin. God naman,’

“She’s having a difficult day today,” she said then she move to my direction and hold my hands.

“Like what mommy?” I asked her.

Iba iyong naiisip at pumapasok sa utak sa ngayon. I maybe used to think negatively aside sa mag-isip nang positibo.

“She’s. . ., can’t—” she said but she stopped when she realized that she’s not able to say out loud.

“Ganun rin po ba ang mangyayari sa akin? Ajiya is my friend and we promise to each other if ‘we’ can go out to this hospital we are going to discover new things outside,” saad ko sa kanya.

Ayaw ko pang tanggapin.

Marahan niyang kinuha ang mga kamay ko at dinala ito sa kanyang binti. Akin namang sinundan ang ginawa niya at may ibinigay ito sa akin na isang kahon.

“Ajiya, asked me to give it to you,” sabi niya. “That poor girl didn’t deserve this kind of consequences,” she added.

Aking binusisi ang kahon na bigay sa akin ni Ajiya. The box was small and I didn’t know what to feel when I opened the box. I remembered her. . . .

I saw a small pendant and a necklace, I tried to get it but my hands starting to tremble, and I felt the cold air in my body. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang kwentas na kanyang ibinigay sa akin.

“She told me that, you liked that. That’s why she bought it for you,” sabi pa ni Mommy.

“My poor Ajiya,” I said my voice broke when I called by her name. “She’s so kind,” bulong ko. Naramdaman ko iyong init sa mukha ko.

‘Di ko mapigilan ang sarili sa emosyong nararamdaman ko. Kasi iyong mga what If ko bumalik na naman.

‘Yung what if na. . ., paano kung ako na?

Why?

She’s kind and consideration. Bakit siya pa unang nangiwan? Bakit siya pa kung saan gusto niya pang mabuhay? Gusto pa naming maranasan na makalabas dito sa tinuturing namin na tahanan.

“Can I go with her, Mom?” I asked my mother.

“No, her parents was there longing for her,” she said.

Tinuturing na rin niyang anak si Ajiha kasi siya lang iyong nakakausap ko tuwing hindi maganda ang takbo ng chemotherapy ko, sa tuwing may magandang progreso sa medication ko, at sa tuwing may bago kaming kasama at kapag may umaalis na dahil magaling na.

She’s a friend to me and very good friend to me. I don’t know what the reason why to all people is she’s the lucky one? Pwede namang iba, o ako pero bakit nauna siya?

We want to experience the outside world. Experiencing about the dynamics of being a normal person, normal child who’s going to school, who’s sent to school, who’s playing to the playground, meeting new people, answering assignments, talking people and making some friends, eating outside, family bonding, meeting some crushes, discover something new, all we want to have if ‘we’ can go outside this building and anable to feel free.

Na may freewill kaming dalawa na maging malaya.

Siguro palaisipan na sa akin na kailanman hindi na ako makakalabas dito. Maybe this would be my last place to be with, dahil dito rin sakali ako babawian ng buhay.

mawalan ng pag-asang magpatuloy sa buhay, at kung paano ako pinasaya ng sandali. Lahat ng emosyon ay nakikita ko

.

st time. Hindi ko na kasi iyon magagawa pa dahil bawal akong lumabas sa hospit

old me. “My baby is there,” bungad niya s

ng gamit ang mommy ni

ng pinipigilan bumagsak ang luha ko. This is so hard for me,

o to her?” I

u go there,” she told me as she smi

il sa nangyari, alam kung hindi mag

nds, Tita Amillia,” sabi k

a moral support sa kanya ngayon. Sa gani

nig kung tawag s

ta namin kasabay ng nak

t find where and when or how’ his face

ere?” tanong ni Tita Amill

As in

t, Ajiha, where’s she?”

yon ng mukha ni Tita, ‘yung gumaan pero nap

pened mommy?”

g hindi umimik. I’m not the one who can answer his question, kaibigan lang ako ni Ajih

ong ng isang matandang lalaki na

., are y-you here?” nau

ako sa kanila. I don’t want to see those kind of scenario, kasi ayaw

jiyaa?” tanong n

aw kung masaksihan ang mga rebelasyon kasi ayaw kung makakita ng taong umiiyak mismo. Hindi ko kayang

ho can tell it to him. “G-Gone,” dagdag ko na tuluyang pagkawal

e shouted an

a tenga ko. This so much for him, I know, kung pwede ko lang siyang yakapin ga

longer breath

san niya iyong luha niya at ngumiti sa akin n

paghingi niya na

feel his pai

. Ajiya, is my good friend, she’s the one I can talk to

sa siling sa taas. Gulo-gulo na rin ang buh

ridad na sabi ‘nung lalaki kan

look the sa

ted to see her?” T

gto na rin ang mata. Nabaling iyong tingin niay sa

ranza po,”

that you and Ajiya are friends, are

ere, Tito,” nah

me, nakatayo na siya ngayo

e her, let’s go,” he said before his son looked

sabi ko at hawak hawak pa rin

t nauna nang maglakad. “Call me Tito, since you wer

y, Tito,”

akin, hindi ko alam kung bakit

agi ka niyang ikwenekwento sa amin, kapag bumibista kami, kapag may family

ou want to, she’s always available or have time if you want to. ‘Di na ako nagtaka kung ba

so that we can walk through the morgue

n niyang magpagaling. Hindi na niya naranasan ang kung paano mamuhay ng walang inaalalang kala

o na kami ay tumigil

Nakatingin lang siya sa akin at

r Elizer,” pakil

rd. . ., Timer,” n

E R,” sabi niya at inisa isa

sa pangalan niya. Pareho lang naman ng meaning,

nza Mabinay,”

,” he said while tryin

s nice meeting you t