x

Chapter 2 - A Dream Like Love

NAGDADABOG ako nang lumabas ng gate nang Cuarteros. Halos isang oras na akong naghi-hintay ng sundo pero wala pa din. Hindi naman ako marunong mag-commute at kung tatawagan ko naman sina Mama nasa ibang bansa naman sila ni Papa for business trip.

Si Kuya naman out of reach ganoon din si Manong. Ano na lang ba ang ginagawa ng mga iyon?

Naiiyak na ako. Natatakot. Kahit na sabihin bang nasa tapat ako ng Cuarteros at may mga security guards doon.

Busy pa rin ako sa pag-dial kay Kuya ng may bumusina sa likuran ko. Ang sasakyan ni Jairus. Siguro tapos na ang klase ng special class. Bahagya akong tumabi para makadaan sila pero hindi ko inaasahan ang paghinto ng sasakyan na nasa gitna. Ang mismong kotse kung saan nakalulan ang lalaki. Bumukas ang bintana niyon at dumungaw si Jairus.

“Need a ride?”

“No.” Tinalikuran ko siya at muling idinial si Kuya na ngayon naman ay pinapatay ang tawag ko.

“Gabi na maraming addict na nagkalat diyan, bahala ka!” Pananakot niya na mukhang effective dahil natatakot na ako at tumatayo na ang balahibo ko. Pero ipinagwalang-bahala ko iyon. “Tara na, Crishan Amarie.”

Nagulat ako dahil alam niya ang buong pangalan ko pero hindi ko ipinahalata. Nanatili akong nakatalikod at napag-pasyahan na si Manong naman ang muling tawagan baka sakaling ma-contact ko na siya.

At sa wakas sumagot din. “Manong, nasan ka na ba!? Gabi na, wala akong kasama dito.”

“Ano ako, multo?” Narinig kong bulong ni Jairus na nakadungaw pa rin sa bintana ng kotse niya.

“Pasensiya na, Ma’am. Nasira itong kotse dinala ko muna sa talyer hindi ko naman alam na matatagalan.”

“So, anong gagawin ko? Maghihintay sa madilim na kalye?” Bulyaw ko.

“Sakay na kasi,” rinig ko na namang bulong nang lalaki. Hinarap ko siya at inirapan.

“Pasensya na po. Kung maari po mag-commute na la–”

Nanlaki ang mata ko. “Manong I don't know how!”

“Sige, Ma’am. Susunduin ko kayo sandali po at papara ako ng taxi.”

Tinamaan ako ng konsensiya dahil doon.

“Hindi na po, uh...” Nahihiya akong tumingin kay Jairus na tila nakuha naman ang ibig kong sabihin bumaba siya ng sasakyan.

“Pasensiya na talaga, Ma’am!”

Hindi ko na siya sinagot at pinatay na ang tawag. Kinakabahan ako pero ngayon hindi na dahil sa madilim na kalye kundi dahil sa lalaking papalapit sa akin.

“Shall we?”

Nahihiya akong tumango.

“Sasama rin naman pala.” bulong niya na nakapagpatigil sa akin sa akmang pagsakay sa nakabukas na backseat.

“Ano?”

“Wala!”

“Narinig kita.” tudyo ko sa kaniya at muntik na akong mapa-halakhak ng mapansin ko ang kaliwang tenga niya na namumula.

“Ba't namumula 'yang tenga mo?” Huma-hagikhik kong puna.

Sinamaan niya ako ng tingin.

“Subukan mong tumawa ihuhulog kita sa umaandar na sasakyan.” Aniya pero hindi naman makatingin ng diretso sa akin.

“Totoo?”

“Yeah.” Umakto akong ini-zipper ang labi.

Nakita ko ang pagsilay ng mapanuksong ngisi sa labi niya. “I know another way of zipping your mouth!”

Nanlaki ang mata ko ng makuha ang ibig niyang ipa-kahulugan.

MY forehead creased when I open my eyes and found out I am in my room. What happened? Ang naalala ko nasa kotse ako ni Jairus but what am I doing here lying on my bed?

Sandali pa akong tulala hanggang sa ma-realize na panaginip lang pala iyon. Napabuntong-hininga ako. Kumakamot sa ulo na bumaba ako sa kama saka hinanap ang tsinelas ko na maraming feathers.

sa tapat ng pinto ng banyo. Isang oras na lang ang natitira at magsisimula

kama. Nasa business trip si Papa at si Mama sinamahan yung client niya

g gumising ng maaga kapag wala sila

mabas ng silid saka dumiretso sa kusina. Nadatnan k

orning, Amar

g po ako kakain.” Kumuha ako ng dalaw

nanap si Manong na driver ko. Naabutan k

!” Agad niya akong ipinagbukas ng pinto

na po ako.” Naka-sungaw na ako sa liku

, baka naman ma-

n sa likod saka madramang sumandal doon. Kapag kasi na-l

alarm ako, walang bisa iyon sa tulog mantikang katulad ko. Kapag ako natulog kahit

atulog nga ako sa room kahit na sobrang ingay e. Luminga ako sa paligid

ng sasakyan ng humint

g parking nasa loob na rin nang campus ng Cuarteros hindi na kailangan

ang pinto. Ang maingay na paligid ay tumahimik dahil sa ginawa ko. Lahat

Miss Zaraga?” Lumakad siya s

’am, uh... Na-

ing! I know that ali

enyas ni Lara sa akin. Pero agad napawi iyon

your seat. Just do

Ma’am. Tha

k pack ko at umupo sa upuan na naka-reserba sa akin. Ini-reserba ni Lara ang upuan s

i Lara na dumadaldal na rin sa isa n

abunot si Ma’am doon.” itinuro niya yung box na nakapaton

ra. Anung gagawin ko? Ang shunga ko pa naman hi

“Ta

os na. An

nalabit ko siya ulit. “Bakit ang ingay? H

a pa, girl?” In

nga ang buhok.

kaniyang disk

alim. Humuhugot ng lakas

hibla ng buhok saka iyon i

ulong ko sa sarili. Aligaga na ang isip ko lalo atang n

g humalakhak si Lara na kan

u're making me

maituloy-tuloy yung dapat sas

niya kaya natigil siya sa pagtawa pero

humalakhak na naman siya sumabay n

ya ang halos aligaga at hindi na alam ang gagawin pero ngayon relax na relax siya. Ano bang mer

ally happening, h

ech!” Tumawa muna siya bago nagpatuloy. “Actually,

Kaya pala kanina pa ako may naririnig na pangalan

ox on the table?” Turo ko s

nating lahat

“Para

kasi muna ako, pwe

eah, pr

para malaman kung sino magre-represent nang

otoong may impromptu speech,

ubunot diyan.” I said. Pr

She lifted her eyebrow an

ed. “Alam ko lang. M

laga kanina pero wala pang nakaka

uguluhan ako sa

a’am kanina lahat, tapos sabi niya may dalawang star na naka-drawin

O

bumubunot.” Biglang sigaw nung ba

‘wag ka nga

na ni Ma’am. “Co

nakakabunot, Bes. Bukas na yata

akong nasa isang fashion runway. Paglapit

y ng paglakad ko ang tinatawanan, hindi pala. And I realized it w

ahead, Mis

pel at binuksan. Naririnig ko pa din

ob ng nakatuping papel ang simbolo na nagsasabing ak