x

Chapter 5 - 30 Days with Him

Kinabukasan ay nagising siya nang dahil sa ingay na nanggagaling sa labas ng kaniyang bahay. Hindi tumitigil ang kung sino mang nasa labas niyon sa pagtuktok sa gate niya bakal. Kaya naman kahit ayaw pa niyang bumangon ay napilitan siya at pahikab na sinuklay ng kaniyang mga daliri ang buhok niyang magulo, saka basta na lang iyon itinali pataas.

Kinusot niya ang kaniyang mga mata saka niya isinuot ang kaniyang makapal at malaking salamin. Pagtayo niya mula sa kama ay nag-inat muna siya at pinatunog ang mga buto sa katawan bago naglakad palabas ng silid. Hindi pa rin tumitigil ang pag-iingay ng kung sino mang istorbo sa gate.

“Sandali!” sigaw na niya rito nang nasa pintuan na siya ng sala. Nang mabuksan na niya ang pinto ay agad siyang napasimangot nang makita kung sino ang malaking istorbo na nakatayo sa labas ng gate. Isasara na sana niya ang pinto nang muli nitong tuktukin ang gate.

“Ano na naman ba’ng ipinunta mo rito? Ang aga-aga pa nambubulahaw ka na ng mga kapitbahay!” salubong ang mga kilay na sita niya kay Adonis.

“Ito naman, ang aga-aga, HB! Dinalhan lang kita ng pagkain. Baka kasi lason na naman ang kainin mo, e,” wika nito sa kaniya sabay taas nito ng baunang pinaglagyan nito ng pagkain niya noong nakaraang araw.

“Sa’yo na ‘yang pagkain mo! Kaya ko na’ng magluto ng pagkain ko!” masungit niyang saad dito. Pagkasabi niyon ay bigla namang kumulo ang traydor niyang tiyan. Napahawak siya roon saka napatingin sa kinaroroonan ni Adonis. Nakangisi ito habang nakatingin sa kaniya at iwinawagayway pa nito ang baunang hawak nito.

“Kunin mo na kasi. Huwag kang mag-alala, ikinulong ko na si Honey para hindi ka niya agawan ng pagkain,” ngiting-ngiti pa nitong turan sa kaniya. Dahil nakaramdam na rin naman siya ng gutom ay naglakad na siya palapit dito at binuksan ang gate. Iniabot naman ni Adonis ang baunan sa kaniya saka ito kumindat.

“Ubusin mong lahat ‘yan, ha? Para naman magkalaman ka,” pilyong saad pa nito sabay dako ng mga mata nito sa kaniyang hinaharap. Mabilis naman niyang niyakap ang baunang hawak niya upang ikubli ang kaniyang dibdib sa manyak niyang kapitbahay. Pinanlakihan pa niya ito ng mga mata at inambahan ng suntok. Mabilis itong dumistansiya sa kaniya para hindi niya ito maabot.

“Bakit ba napakamanyak mong lalaki ka? Umalis ka na nga. Sinisira mo lang ang araw ko, e!” hasik niya rito habang tatawa-tawa lang naman ito sa kaniyang harapan.

“Okay. Ubusin mong lahat ng ‘yan, aking Irog, ha? I love you! Huwag mo nga pala akong mami-miss. Maghahanap buhay lang ako,” paalam nito sabay flying kiss pa sa kaniya.

“Heh! Kahit hindi ka na bumalik ay hinding-hindi kita mami-miss, Manyak!” sigaw naman niya rito na tinawanan lang ng walang hiyang lalaki.

Ngunit sa kabilang banda ay tila natuwa naman ang kaniyang puso sa sinabi ni Adonis. Napahinga na lamang siya nang malalim. Akmang isasara na niya ang gate nang makita niya si Eds. Nagniningning ang mga mata nitong nakatayo sa bandang kanan ng kalsada sa hindi kalayuan sa kaniyang bahay. Agad itong lumapit sa kaniya habang tinatanaw ang nakalayo nang si Adonis.

“Teh, hindi mo naman sinabing may poging jowa ka na pala!” nakangisi pang saad nito sa kaniya.

“Ano’ng jowa ang pinagsasasabi mo riyan? Kapitbahay ko lang iyon, ‘no! Manyak na kapitbahay,” nakataas ang isang kilay na sagot niya rito.

“Ano’ng ginagawa mo rito nang ganito kaaga?” masungit niyang tanong sa kaibigan.

“At kailangan dito tayo mag-usap? Hindi mo man lang ba muna ako papapasukin sa’yong munting tahanan?” ganting pagtataray nito sa kaniya. Tila naman natauhan siya sa sinabi nito at iginiya papasok ang kaibigan. Isinara muna niya ang gate at saka sila naglakad papasok sa loob ng bahay. Dire-diretso siyang nagtungo sa kusina at inilapag doon ang baunang bigay ni Adonis kanina.

g trabaho ngayon?” tanong niya sa kai

kung paano mo ire-revise ang manuscript mo. Kaso mas interesting pala ang makikita ko, early in the morning,

manyak mong kapitbahay,” anito sabay kuha ng piraso ng tingin

ahay mo?” tanong pa nito sa kaniya habang feel

o. Naupo naman si Eds sa katabi nitong upuan saka humigop ng kape sa tasa. Habang siya naman ay kumuh

rin siya sa upuan at nagsalin ng pagkain sa plato. Kumuha siya ng saut

lang corny romantic movies na ako, wala pa rin talaga. Palitan mo na

sa kaniyang pagkadismaya ay umiling-iling lang si Eds habang

pagkain at agad niyang nalasahan ang masarap na putaheng niluto ni Adonis. Tila iyon may magic na biglang nakapagpalim

Ngayon lang kita nakitang ganiyan kaganang kumain,” wika p

naman niya kahit pa alam niyang ang totoo ay masarap tal

ipinagagawa ko sa’yo,” mayamaya ay saad nito sa kaniya. Kunot-n

niya rito matapos ila

n ang kapitbahay mong manyak?” n

yari ng kaibigan ay kinikilabutan na siya. At siya? Having an affair with her

kung paano makipag- interact sa mga boys. Magpaligaw ka para malaman mo kung ano ang feeling ng nililigawan. Kung paanong kiligin. Ganoon! Para

ya gagawin ang mga pinagsasasabi ng kaibigan niya? E, sa ayos pa lang niya

ba na lang ang aakitin ko

convenient kung siya na lang. Malapit sa’yo at nakaka-usap mo na. Somehow, may

aano nga niya maaakit ito para ligawan siya? Alam niyang

mo kaya ay gugustuhin akong ligawan niy

g basic naman, girl! Magbihis ka,” anit

o pupunta?” nagtatakan

blema mo. Kaya kumilos ka na’t magbihis.

t mabilis na nag-ayos ng sarili. Hindi niya gusto ang idea nitong pakikipaglapit kay Adonis. Ngunit kung iyon l

pa niya kay Eds na ngayon a

!” excited nitong turan sa kaniya saka sila

itsura mo. Kaya pagsawaan mo na iyang tingnan,” sabi pa

di niya alam kung saan siya dadalhin ng kaibigan pero bahala na. Gusto lang niyang matapos n