x

Chapter 4 - 30 Days with Him

Matapos mabayaran ang lahat ng mga pinamili ay dumiretso siya sa bilihan ng pizza at um-order ng isang box ng double size overload pizza. Wala na kasi siyang panahon upang magluto kaya iyon na lamang ang magsisilbing hapunan niya.

Nakapangalumbaba siya sa mesang inokupahan niya habang hinihintay ang order nang maupo sa tapat niya ang buwisit niyang kapitbahay.

“Ano na namang ginagawa mo rito?” masungit niyang tanong matapos niya itong irap-an.

“Hinihintay ka. Kawawa ka naman kasi kung uuwi kang mag-isa habang bitbit iyang mga pinamili mo. Baka mamaya tirik na ulit ang araw ay hindi ka pa nakararating sa bahay mo,” nakangisi pang saad nito sa kaniya.

“Kaya kong umuwing mag-isa. Kaya puwede ba? Iwan mo na ako rito at naaalibadbaran na ako sa’yo!” nakasimangot niyang turan sa lalaki.

“Hihintayin na kita para sabay na tayo. Ang pangit kapag nauna ako, hindi nakaka-enjoy ‘yon. Dapat palaging sabay para pareho tayong masaya,” makahulugan nitong tugon sa kaniya. Alam niyang double meaning na naman ang sinasabi ng manyakis niyang kapitbahay. Kaya hindi na lang niya ito pinatulan.

Ilang minuto pa at dumating na ang kaniyang order. Kaya naman tumayo na siya upang damputin sana ang kaniyang mga pinamili. Ngunit bago pa man niya madampot ang mga iyon ay naunahan na siya ni Adonis. Walang kahirap-hirap nitong binitbit ang kaniyang mga pinamili, at nagpatiuna na itong maglakad palabas sa pizza parlor na pinagbilhan niya ng pizza.

“Hoy, Adonis! Saan mo dadalhin ‘yang mga pinamili ko?” tanong niya rito habang mabilis na sumusunod sa lalaking naglalakad sa kaniyang harapan. Sa haba ng mga biyas nito ay parang katumbas ng dalawang hakbang niya ang isang hakbang nito. Huminto naman ito sa kaniyang harapan at muntik na maging dahilan ng kaniyang pagkangudngod sa likuran nito.

“Huwag ka na ngang maingay. Sumunod ka na lang sa’kin nang sabay nating marating ang ating paroroonan,” nakangising saad pa nito sabay kindat sa kaniya.

“Napaka-maniyak mo talagang buwisit ka!” sabi naman niya rito sabay hampas sa lalaki. Mabilis itong umiwas kaya sa hangin lang tumama ang kaniyang kamay. Muli na itong naglakad kaya wala na siyang nagawa kung hindi ay ang sundan na lang ito. In fairness naman sa lalaki, kahit may pagkamaniyak ito, gentleman pa rin naman ang kumag.

Nang makarating sila sa kaniyang bahay ang akala niya ay aalis na ito. Ngunit ang siraulo niyang kapitbahay ay prente pang naupo sa kaniyang sofa sa sala at nakuha pang manood sa TV.

“Hindi ka pa ba uuwi?” sita pa niya rito habang inilalabas sa bag ang kaniyang mga pinamili.

“Pagpahingahin mo naman muna ako. Ang bigat kaya niyang mga pinamili mo,” wika naman nito sa kaniya.

“Bakit? Sinabi ko bang buhatin mo ang mga pinamili ko? Ikaw itong bigla na lang binuhat ang mga ‘to, ‘tapos ngayon magrerekla-reklamo ka riyan!” masungit niyang saad dito.

“E, kung hindi ko ginawa iyon ay baka hanggang ngayon nasa kalye ka pa rin. At baka putol na iyang mga braso mo bago ka pa makauwi sa bigat niyang mga pinamili mo. ‘Buti nga tinulungan pa kita riyan, e,” tugon nito sa kaniya sabay taas nito ng mga paa sa maliit na mesa sa kaniyang sala.

Matutuyuan na talaga siya ng dugo sa lalaking napakaraming sagot sa lahat ng bagay. Mariin na lamang niyang nailapat ang kaniyang mga labi saka nanggigigil na naikuyom ang kaniyang mga kamao habang nakatunghay sa feel at home na si Adonis.

rutas at gulay na pinamili ni Adonis kanina. Kinuha niya ang mga iyon at saka dinala sa sala at ipinaton

g mga ‘yan?” tanong

aya ‘to, ‘di ba?” nakapamayw

g mga ‘yan. Itago mo na ang mga ‘yan sa ref mo,” baliwalang tugon nito habang naka

aman niya rito saka naglakad pabalik sa kusina

a nito sa kaniya. Napahinga na lamang siya nang malalim saka binalikan ang mga gulay at prutas na inilapag

a sa kanila ni Adonis. Kahit naman naiinis siya rito ay hindi naman siya

pag ang kape at box ng pizza sa mesita. Tinapik pa niya ang paa nito upang alisin iyon sa

na pakainin man lang ako, e,” sabi

a lang diyan nang makaalis ka na!” masungit niyang s

mampot na rin ng pizza saka nilagyan iyon ng hot sauce bago kumagat doon. Sarap na sarap na siya sa kaniyang p

ngin sa’kin?” tanong niya rit

pagkasamid. Maagap naman itong tumayo at dali-daling kumuha ng tubig. Mabilis na iniabot

lalaki ka! Papatayin mo

cute ka, e. ‘Buti nga pinupuri pa kita riyan,”

o ‘yong pagsasabi mo ng cute ako? Ano ako aso?” mat

yan, ha. Hindi ako!” tatawa- ta

magandang idinudulot sa akin kung hind

t sa iyo, ‘no!” pagmamalaki pa nito bago nito laklakin ang

dudulot mo sa akin, aber?” nakataas

akbo palabas ng bahay niya. Nanggigigil na binato niya ito ng tsinelas ngunit hindi iyon umab

lock mo muna! Baka pasukin kita riyan!” narinig

ting saad niya sa sarili saka padabog na

bati pa nito sa kaniy

a mo!” singhal n

lalo niyang ikinabuwisit. Kaya dumampot siya ng maliit

ou!” sabi pa nito sabay flying kiss nito sa kaniya. Nang akmang babatu

a!” sigaw pa niya rito saka nagmam

l naasar na naman siya ni Adonis ay mabilis niya na iniligpit ang mga pinagkainan nila at hinugasan ang mga iyon b

ko nang matapos na ang parusang ito,” kausap pa niya sa kaniyang sar

ipit. Sinuklay muna niya ang alon-alon niyang buhok saka nahig